Soutěž The Simpsons

Pravidla soutěže „The Simpsons - soutěž o autíčko“

Česká republika

 

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín. IČ: 00566632, DIČ: CZ00566632. Zapsáno v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 189.


2. Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze osoba žijící v České republice s doručovací adresou na území České republiky. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 Občanského zákoníku.


3. Průběh soutěže

Pro velký zájem byla soutěž prodloužena a rozšířena o další 3 kola:

Soutěž se bude konat v pěti kolech:

I. kolo v termínu od 1. 9. 2017 – 30. 11. 2017
II. kolo v termínu 1. 12. 2017 – 31. 1 .2018
III. kolo v termínu 1. 2. - 31. 3. 2018
IV. kolo v termínu 1. 4. - 30. 6. 2018
V. kolo v termínu 1. 7. - 30. 9. 2018

Účast v soutěži je podmíněna nákupem soutěžního výrobku. Soutěžními výrobky se rozumí výrobky značky The Simpsons Multivitaminy se svítící tkaničkou Bart/ Lisa (dále také jako „soutěžní výrobek“).     

Úkolem soutěžících je nakoupit soutěžní výrobek, kreativně vymalovat obrázek tenisky uvnitř krabičky, dále vyplnit všechny přihlašovací údaje. Vymalovaný obrázek společně s přihlašovacími údaji zaslat na adresu: VITAR s.r.o. – soutěž The Simspons, Třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín. Údaje v přihlašovacím formuláři musí být vyplněny všechny, jinak je formulář neplatný.

Za soutěžícího se považuje osoba, která si zakoupila 1 kus soutěžního výrobku a odeslala vymalovaný obrázek spolu s přihlašovacím formulářem na výše uvedenou adresu společnosti VITAR.  

Soutěže se lze zúčastnit opakovaně vždy s každým novým nákupem 1 kusu soutěžního výrobku.

Losování I. kola soutěže proběhne do 10. 12. 2017 v sídle společnosti VITAR, s.r.o., Třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, kde budou shromážděny všechny zaslané a řádně vyplněné obrázky. Vylosování výherce provede určený obchodní zástupce společnosti VITAR, s.r.o. tak, že bude vylosován jeden výherce, který obdrží výhru - dětské elektrické autíčko.

Losování II. kola soutěže proběhne do 10. 2. 2018 v sídle společnosti VITAR, s.r.o., Třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, kde budou shromážděny všechny zaslané a řádně vyplněné obrázky. Vylosování výherce provede určený obchodní zástupce společnosti VITAR, s.r.o. tak, že bude vylosován jeden výherce, který obdrží výhru - dětské elektrické autíčko.

Losování III. kola soutěže proběhne do 10. 4. 2018 v sídle společnosti VITAR, s.r.o., Třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, kde budou shromážděny všechny zaslané a řádně vyplněné obrázky. Vylosování výherce provede určený obchodní zástupce společnosti VITAR, s.r.o. tak, že bude vylosován jeden výherce, který obdrží výhru - dětské elektrické autíčko.

Losování IV. kola soutěže proběhne do 10. 7. 2018 v sídle společnosti VITAR, s.r.o., Třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, kde budou shromážděny všechny zaslané a řádně vyplněné obrázky. Vylosování výherce provede určený obchodní zástupce společnosti VITAR, s.r.o. tak, že bude vylosován jeden výherce, který obdrží výhru - dětské elektrické autíčko.

Losování II. kola soutěže proběhne do 10. 10. 2018 v sídle společnosti VITAR, s.r.o., Třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, kde budou shromážděny všechny zaslané a řádně vyplněné obrázky. Vylosování výherce provede určený obchodní zástupce společnosti VITAR, s.r.o. tak, že bude vylosován jeden výherce, který obdrží výhru - dětské elektrické autíčko.

 

4. Výhra

Soutěžíme o 5 dětských elektrických autíček v prodejní ceně 5.000 Kč.

V případě výhry bude výherce kontaktován e-mailem či telefonicky nejpozději do 10 dnů od vylosování výherce. Pokud se pořadateli nepodaří vítěze soutěže zastihnout do 14 dnů od prvního pokusu (přičemž se pořadatel zavazuje kontaktovat vítěze alespoň 2x prostřednictvím e-mailu nebo telefonu), výhra přechází na dalšího soutěžícího v pořadí.

V případě, že soutěžící neuvedl platný telefonní kontakt nebo e-mail ztrácí nárok na výhru z důvodu nemožnosti jejího předání.

Výhra bude předána v sídle společnosti VITAR, s.r.o., případně na jiném místě, na kterém se výherce s organizátorem soutěže domluví.

 

6. Závěrečná ustanovení

Organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Všichni účastníci soutěže souhlasí s využitím fotografií jejich vymalovaných obrázků pro marketingové účely společnosti VITAR, s.r.o. a to jak v online, tak offline prostředí.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezíská soutěžící, který nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry.  Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook.

 

Všeobecná ustanovení:

1. Do soutěže nebudou zařazeny vymalované obrázky tenisky s přihlašovacím formulářem odevzdané Pořadateli mimo dobu trvání soutěže.

2. Účastník uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže Pořadateli jakožto správci za účelem vyhodnocení Soutěže a rozeslání výher a u výherců za účelem zveřejnění jejich jména, příjmení a adresy na webových stránkách společnosti, a to na dobu do: 31. 3. 2018. Po tomto datu budou všechny osobní údaje bezpečným způsobem zlikvidovány. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a osobní údaje budou po vyhodnocení soutěže bezpečným způsobem zlikvidovány.

3. Výherce v soutěži souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněni bezplatně uveřejňovat jméno, příjmení, město/obec a fotografii nejen výherce pro účely propagace, a to bez jakéhokoli omezení co do počtu, území a způsobu užití.

4. Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

6. Výhry, které není možné předat nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.