Etický kodex

Společnost VITAR, s.r.o. dbá při všech svých aktivitách na dodržování základních etických pravidel slušného jednání a vždy striktně dodržuje dohodnuté podmínky a platné právní normy. Kterýkoliv pracovník vystupující a jednající za společnost VITAR je povinen se tímto pravidlem řídit. Jeho slovo je slovem VITARu. Garantujeme našim zákazníkům vysoce etické chování.

Stručný výběr z Etického kodexu VITAR, s.r.o.:

• Naši zaměstnanci jednají vůči odběratelům, dodavatelům, ostatním osobám a mezi sebou vždy na základě úcty a profesionální etiky.
• Naši zaměstnanci nesmí třetím osobám přímo či nepřímo nabízet či poskytnout produkty Společnosti, které by směřovaly k získání neoprávněného prospěchu či výhody a/nebo které by mohly být považovány za úplatek.
• Společnost VITAR dodržuje všechna pravidla, týkající se BOZP, PO, ochrany životního prostředí v souladu s platnou legislativou.

1. VZTAHY S ODBĚRATELI

• Čestnost a rovnost vůči odběratelům pokládáme za základ úspěšného a trvalého obchodního vztahu.
• Korupční praktiky jakéhokoliv druhu považujeme za nepřípustné.
• Informace o odběratelích považujeme za důvěrné.

2. VZTAHY S DODAVATELI

• Při koupi vstupů a služeb, apod. nepoužíváme žádné jiné prostředky, než jsou legitimně uznané obchodní metody, a nikdy nezneužíváme své postavení na trhu. 
• Respektujeme veškerá smluvní ujednání a platební morálku.
• Veškeré informace o vztazích s dodavateli pokládáme za důvěrné.

3. VZTAHY KE SPOLEČNÍKŮM

• Výroční zprávy společnosti jsou pravdivé, přesné a včasné.
• Pravidelně informujeme společníky o své obchodní politice, dosažených výsledcích a vyhlídkách.

4. VZTAHY K ZAMĚSTNANCŮM

• Vztahy k zaměstnancům zakládáme na úctě k důstojnosti každého člověka.
• Přijímáme a povyšujeme zaměstnance na základě jejich způsobilosti pro danou práci bez jakékoliv politické, rasové, náboženské či národnostní diskriminace, bez ohledu na pohlaví, věk, stav, nebo nezpůsobilost, která se nevztahuje k pracovním úkolům.
• Podle nejlepších tradic odvětví se snažíme vytvářet hygienicky nezávadné, bezpečné pracovní prostředí, příznivé pracovní klima a příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců.
• Zajišťujeme pravidelné odměňování svých zaměstnanců za vykonanou práci včetně řádné výplaty mezd ve sjednaných termínech.
• Netolerujeme sexuální, fyzické nebo psychické obtěžování zaměstnanců.
• Pro řešení případných pracovních sporů přednostně používáme vyjednávací procedury.

5. VZTAHY K ORGÁNŮM STÁTNÍ SPRÁVY, SAMOSPRÁVÁM A REGIONU

• Při své podnikatelské činnosti bereme v úvahu také zájmy širšího společenského okolí včetně zájmů národních a regionálních.
• Dbáme na řádné vedení účetnictví a včasné placení svých finančních závazků k orgánům státní správy a samosprávy.
• Finančně podporujeme rozvoj sportu a kultury. Vedeme aktivní charitativní politiku.

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• Máme trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí.
• Aktivně se podílíme na odstraňování následků své podnikatelské činnosti a úpravou technologických postupů se snažíme o minimalizaci dopadů výrobního procesu na životní prostředí.

7. VZTAHY S KONKURENCÍ

• V konkurenčním boji si počínáme rázně, ale čestně.
• Nepoškozujeme reputaci konkurentů.
• Nepokoušíme se nečestnými způsoby získat informace o podnikání konkurentů.