Soutěž - Vitar Kids

Pravidla soutěže „Soutěž o balíček s Bobem a Bobkem“

Česká republika

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín. IČ: 00566632, DIČ: CZ00566632. Zapsáno v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 189.

2. Soutěžící

Soutěže se může účastnit fyzická i právnická osoba, která splní podmínky účasti v soutěži. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže pouze se souhlasem zákonného zástupce. Doručení výhry je možné pouze na území České republiky.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 Občanského zákoníku.

3. Průběh soutěže

Soutěž se koná v termínu od 20. do 30. 06. na e-shopu nasevitaminy.cz

Účast v soutěži je podmíněna nákupem soutěžních výrobků. Soutěžními výrobky se rozumí výrobky prodávané na e-shopu nasevitaminy.cz (dále také jako „soutěžní výrobek“).     

Za soutěžícího se považuje osoba, která si zakoupila soutěžní výrobek.  

Soutěže se lze zúčastnit opakovaně vždy s každým nákupem soutěžního výrobku.

Losování soutěže proběhne do pěti pracovních dnů od ukončení soutěže osobou zodpovědnou za e-shop nasevitaminy.cz, kdy budou shromážděny všechny objednávky za uplynulé dny. Vylosování výherce provede osoba zodpovědná za e-shop nasevitaminy.cz a náhodným losem. Výherce obdrží výhru – dárkový balíček Bob a Bobek v hodnotě 900 Kč.

4. Výhra

Soutěžíme dárkový balíček s Bobem a Bobkem v hodnotě 900 Kč

Výherce bude kontaktován e-mailem či telefonicky nejpozději do 3 dnů od vylosování výherce. Pokud se pořadateli nepodaří vítěze soutěže zastihnout do 14 dnů od prvního pokusu (přičemž se pořadatel zavazuje kontaktovat vítěze alespoň 2x prostřednictvím e-mailu nebo telefonu), výhra přechází na dalšího soutěžícího v pořadí.

V případě, že soutěžící neuvedl platný telefonní kontakt nebo e-mail ztrácí nárok na výhru z důvodu nemožnosti jejího předání.

Výhra bude zaslána poštou na adresu, na kterou byla doručena objednávka, případně na jinou adresu, která bude dodána výhercem.

Výherce souhlasí se zpracováním a zveřejněním (zejména webové stránky, sociální sítě a interní časopis) svých osobních údajů - křestní jméno, město, fotografie - k marketingovým účelům organizátora.

5. Závěrečná ustanovení

Organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezíská soutěžící, který nesplní, byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry.  Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Všeobecná ustanovení:

1. Účastník uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže Pořadateli jakožto správci za účelem vyhodnocení Soutěže a rozeslání výher a u výherců za účelem zveřejnění jejich jména, příjmení a adresy na webových stránkách společnosti, a to na dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení soutěže a předání Výhry. Poté budou všechny osobní údaje bezpečným způsobem zlikvidovány. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a osobní údaje budou po vyhodnocení soutěže bezpečným způsobem zlikvidovány.

2. Výherce v soutěži souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jméno, příjmení, město/obec a fotografii nejen výherce pro účely propagace, a to bez jakéhokoli omezení co do počtu, území a způsobu užití.

3. Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

5. Účastník soutěže bere na vědomí, že pořadatel soutěže chrání osobní údaje v souladu s předpisy ČR a EU (GDPR). 

6. Výhry, které není možné předat nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.